«Meat Processing and Service» ЖШС-нің клиенттеріне арналған сайттағы жария офертасы www.tayyab.kz
"Tayyab Central Asia Ltd" жеке компаниясы («Астана» Халықаралық қаржы орталығы компаниясының тіркеушісі ретінде тіркелген БСН 200640900169, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан Қ., Мәңгілік Ел даңғылы 55/22, блок С 4.3, офис 140) атынан сенімхат негізінде И.И. Каменский әрекет етеді.
05.01.2022, бұдан әрі "Агрегатор"деп аталады,
"Meat Processing and Service" ЖШС (БСН: 020840012729, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Кеген ауданы, Бөлексаз ауылы, Құрылыс
2) Жарғы негізінде әрекет ететін директор Н.Е. Смаилов атынан,
бұдан әрі "Орындаушы"деп аталады,
www.tayyab.kz ресми сайтында нақты Жария Офертаны жариялайды (бұдан әрі-агрегатор бойынша деп аталады) осы жария оферта (бұдан әрі –
Оферта) "Meat Processing and Service" ЖШС-нің клиенттері үшін қызметін ағымдағы орындаушының болуын ескере отырып "Халал Даму" берген № 000016 сертификатымен орындаушыдан сатып алуға ниеттенеді.
ПО Агрегатор бойынша 2022 жылы Құрбан айтқа құрбандық малын-қошқарды өтінім беру арқылы шалу бойынша,
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – АК) 395-бабына сәйкес аталған құжат Жария Оферта болып табылады және онда баяндалған шарттарды қабылдаған жағдайда, осы Офертаның акцептін жүргізетін жеке тұлға (бұдан әрі - Клиент) орындаушыдан агрегатор арқылы өтінім беру бойынша, Оферта шарттарына сәйкес (бұдан әрі – қызмет) 2022 жылғы Құрбан айтқа малды-қошқарды құрбандыққа шалу қызметін иеленеді.
осы ұсыныстың шарттарына негізінде АК-нің 396-бабының 3-тармағына сәйкес, ПО Агрегатор клиентіне қызмет көрсетіп, оның кез-келген қызметін, Орындаушының қызметтерін алуға және Орындаушының қызметтерін төлеуге арналған функционалдың осы Офертада көрсетілген банк деректемелері осы Офертаның толық және сөзсіз акцепті болып табылады

Оферта (Офертаның барлық шарттарымен келісу).
Клиент Офертаның нағыз акцептін мақұлдап, Агрегатор, Орындаушы, Агрегатор мен Орындаушының серіктес банктерінің Клиенттің дербес деректерін өз еркімен, өз қалауынша Агрегаторға, Орындаушыға ауызша және жазбаша түрде, жинақтап, өңдеуіне, кез келген жеткізу тәсілімен, байланыс қызметін ұсынатын өкілдіктер арқылы (пошта, телкфон, ұялы телефон және өзге де байланыс құралдары арқылы) дербес деректерді қорғау мақсатындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тасымалдың кез-келген түрін пайдалана отырып, таратуға келісім беріп, растайды

1.1. Қазақстан Республикасында Орындаушының және Агрегатордың, олардың серіктес банктерінің қызметтерін алу;
1.2. өткізілетін акциялар жөнінде және Агрегатордың, Орындаушы мен серіктес банктердің арнайы ұсыныстары туралы хабардар ету
Қазақстан Республикасындағы Агрегаторлар мен Орындаушылар;
1.3. Агрегатор, Орындаушы, Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары, агрегатордың, Орындаушының Қазақстан Республикасындағы серіктес банктері арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Клиент осы Ұсыныс бойынша Агрегаторға, Орындаушыға және агрегатордың серіктес банктеріне сөзсіз келісімін береді,
Қазақстан Республикасында және үшінші тұлғаларға 1 клиент (клиенттің өкілі) пен Орындаушы арасында қағаз тасығыштағыдай Клиенттің дербес деректерін жинауға және өңдеуге жасалған (жасалуы мүмкін) операцияларды жүргізуге/іс-әрекеттерді жүзеге асыруға/кез келген мәмілелерді жасасуға және (немесе) орындауға қатысы бар және (НЕМЕСЕ) БОЛУЫ МҮМКІН сондай-ақ электронды форматта, агрегатордың, Орындаушының және агрегатордың серіктес банктерінің, Орындаушының деректер базасында
Мынадай мақсаттар үшін жүзеге асырылады:

1) агрегатор, Орындаушы, серіктес банктер көрсете алатын қызметтерді алу үшін

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Агрегатордың, Орындаушының;

2) Агрегаторды, Орындаушыны ішкі бақылау және есепке алу үшін, сондай-ақ бақылау және растау үшін клиенттің (Клиент өкілінің) өз міндеттемелерін тиісінше орындауы;
3) агрегатордың, Орындаушының серіктес банктерінің Клиентті сәйкестендіру жөніндегі міндеттерді орындауы үшін
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес санкцияланбаған операциялардың тәуекелдерін барынша азайту мақсатында;
4) Орындаушының құқықтарын сот арқылы және соттан тыс қорғау үшін
(i) Оферта бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда;
(ii) үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;
5) Ақпарат алмасу үшін, оның ішінде өтініштерді қарау және (немесе) оларға жауап беру үшін,
клиенттің (және/немесе үшінші тұлғалардың) шағымдары, ұсыныстары, ұсынымдары, талаптары, тапсырмалары және т. б. жөнелту (жеткізу)/алу үшін клиенттің мекен-жайына (Клиент өкілінің мекен-жайына) хат-хабар (поштамен) жөнелту
курьердің, курьерлік қызметтің, экспресс поштаның және т. б. қызметтері арқылы.
6) маркетингтік мақсаттар үшін, клиентке кез келген ақпараттық материалдарды ұсыну (жіберу), оның ішінде, Агрегатордың, Орындаушының, агрегатордың серіктес банктерінің, Орындаушының өнімдері және (немесе) қызметтері, сондай-ақ өзге де қызметтер туралы телефон, факсимильдік байланыс, байланыстың өзге де түрлері арқылы, сондай-ақ ашық байланыс арналары арқылы оның ішінде SMS, e-mail, факс және т. б.);

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар үшін жүзеге асырылады.
1 оның ішінде, сенімді тұлғалар, заңды өкілдер және т. б.)
1 Осы арқылы Клиент мұны растайды:
(1) агрегатор, орындаушы өзінің дербес деректерін режимге ұқсас режимде қорғағаны туралы хабардар етеді
құпияны құрайтын ақпаратты қорғау;
(2) дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған осы Келісім, егер бұл
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы болған жағдайда немесе Орындаушы орындамаған жағдайда кері қайтарып алуға жатпайды;

(3) Орындаушының агрегаторы клиенттің өздеріне және кез-келген үшінші тұлғалардан жеке деректерін жинауға (алуға), сондай-ақ клиенттің жеке деректерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы, сондай-ақ үшінші тұлғаларға, сондай-ақ жеке мәліметтердің мемлекеттік көздеріне таратады Қазақстан Республикасы заңнамасының және халықаралық құқықтың талаптарын есепке алу (халықаралық шарттардың талаптары);

(4) Осы Келісім Агрегаторға, Орындаушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Клиенттің дербес деректерімен жүзеге асыру құқығын береді,
кез келген іс-әрекетті (операция) немесе осындай іс-әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе соңғыларын пайдаланбай, барлығын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей жасалатын кез келген іс-әрекетті (операция) қамтиды, атап айтқанда, Агрегатор, Орындаушы жүйелерінің ішінде және одан тыс жерлерде жинау, өңдеу, жазу, көшіру, резервтік көшіру, қорғау, скрининг, жүйелеу, жинақтау, сақтау (қауіпсіздік және құпиялылық талаптарын сақтай отырып), нақтылау (өзгерту, жаңарту), алу,
пайдалану, беру (тарату, рұқсат беру, оның ішінде үшінші тұлғаларға беру,
деректерді өңдеу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, жою;
(5) Осы Келісім үшінші тұлғаларға келісімнің дәлелі ретінде ұсынылуы мүмкін
Клиенттің жеке деректерін жинау және өңдеу дереутері Агрегаторға, Орындаушыға берілді
1. ОФЕРТА МӘНІ
1.1. Осы Оферта бойынша орындаушы клиенттің құрбандық шалуды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында
қызмет көрсетуді өзіне міндеттеме ретінде қабылдайды:
● малды таңдау – салмағы 25 кг-ға дейінгі, құрбан шалуға қойылатын талаптарға сай келетін бір қошқар (қошқардың дені сау, кемшіліктері жоқ, жасы 1 жылдан кем болумауы тиіс
● 2022 жылғы Құрбан айтқа іріктелген қошқарды қолда бар стандарттар мен талаптарға сәйкес сою
"Халал Даму"берген №000016 сертификаттың орындаушысы;
● құрбандық малының еті мен терісін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға тарату
(бұдан әрі бірлескен - Қызметтер деп аталады).
1.2. Осы Оферта бойынша орындаушы 2022 жылғы Құрбан айт мерекесі мерзімінде 9 шілдеден 13 шілдеге дейін қызмет көрсетеді
Малды сою 2022 жылдың 9 шілдесінен 11 шілдесіне дейінгі аралықта жүзеге асырылады, ал тұрмысы төмен отбасыларға тарату қызметі 2022 жылдың 9 шілдесінен 13 шілдесіне дейін іске асады.

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Тараптардың жалпы құқықтары мен міндеттері
2.1.1. Тараптар осы Офертада және қолданыстағы шартта белгіленген өзге де құқықтарға ие және өзге де міндеттерді атқарады
ҚР заңнамасымен.
Тараптар осы Офертада көзделген әрекеттерді осы бойынша және уақытылы тиісті түрде орындауға міндетті.

2.2. Клиент міндетті:
2.2.1. Орындаушының қызметін уақытында төлеу;
2.2.2. орындаушы көрсеткен қызметтерді Оферта шарттарына сәйкес уақтылы қабылдау;
2.2.3. Орындаушыға ұсынысты орындау бойынша нақты, қажетті және жеткілікті нұсқаулар беру;
2.2.4. Офертаның басқа шарттарын сақтау және оның ережелерін бұзуға жол бермеу.
2.3. Клиент құқылы:
2.3.1. орындаушыдан Оферта бойынша қызмет көрсету процесі және оның нәтижесі туралы талап етілсе, көрсетілген қызметтер жайлы мәліметтерді фото / видео есеп түрінде ұсыну
2.3.2. Оферта бойынша орындаушыға ауызша ескертулер мен түсіндірмелер туралы сұрау салуға құқылы
Оферта бойынша көрсетілетін қызметтер.
2.4. Орындаушы міндетті:
2.4.1. клиентке сапалы қызмет көрсету және клиентке келесі жағдайлар туралы уақтылы хабарлау олардың сапасына әсер етуі мүмкін;
2.4.2. Офертада белгіленген қызметтерді көрсету тәртібін сақтау, қызметтерді аяқтағаннан кейін клиентке ұсыну
өз бетінше немесе үшінші тараптар арқылы, формада көрсетілген қызметтердің нәтижесі: әрқайсысы туралы фото және видео есептер
Қызметтерді ұсыну кезеңі 1.1-тармаққа сәйкес келісті. Бұл ұсыныс 2022 жылдың 15 шілдесіне дейін;
2.4.3. қызмет көрсету процесінде алған ақпараттың құпиялылығын сақтауды қамтамасыз ету;
2.4.4. Клиентке Оферта бойынша қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша кеңес беру;
2.4.5. Офертаның басқа шарттарын сақтау және оның ережелерін бұзуға жол бермеу.
2.5. Орындаушы құқығы:
2.5.1. Оферта бойынша Қызметтерді көрсетуге кіріспеу немесе толық орындалғанға дейін оларды көрсетуді тоқтата тұру
Клиент Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу бойынша өз міндеттемелерін;
2.5.2. нақты шарттарға сүйене отырып, қызмет көрсету тәсілін дербес айқындау;
2.5.3. клиенттен қызмет көрсету үшін қажетті ақпаратты алу және оған сенім арту қосымша тексеру.

23. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ
3.1. Осы Оферта бойынша қызметтердің құны 1.1 т. тармағында ескерілгендей, барлық қызметтерді қамтиды.
Ұсыныстар бойынша Орындаушының банк шотына НДС-ті қосқанда 69 900_ (алпыс тоғыз мың тоғыз жүз) теңге мөлшеріндегі сома аударылған сәтте іске қосылады, егер клиенттің тапсырысы бір Қошқардан асатын болса, қызметтің жалпы құны осы тармақта көрсетілген Офертаның негізінде клиент тапсырыс беретін қошқарлардың санына көбейтілген құн негізінде есептеледі.

3.2. Арасындағы есептеулер
Орындаушы мен клиент Орындаушының келесі банктік шоты бойынша Орындаушының қызметтерін клиенттің төлеуі арқылы теңгемен жүргізеді (бұл бір мезгілде осы Офертаның акцепті болып табылады): KZ52601A311000248621.
3.3. Орындаушының ағымдағы банктік шотына ақша аударылған күн Офертаны төлеу және акцептеу сәті болып саналады,
Нағыз Офертаның 3.2 т. көрсетілген ұсыныс
3.4. Клиенттің бастамасы бойынша Оферта мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Орындаушы алған ақшалай қаражат Клиентке қайтаруға жатпайды.
4. Құпиялылық
4.1. Тараптар Офертаны жасасу және орындау процесінде алмасатын барлық ақпарат, оның шарттарын қоса алғанда, құпия болып табылатынын және үшінші тарапқа жариялауға және беруге жатпайтынын мойындайды.
Осы тармақтың шарттары Орындаушы Оферта бойынша қызметтерді көрсету үшін тартатын үшінші тұлғаларға қолданылмайды.
4.2. Құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, жариялау немесе оны өзге де жария ету тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жүзеге асырылады.
4.3. Қолданыстағы заңнамамен ашық санатқа жатқызылған және ашылуы Тараптардың бірінің міндетіне енгізілген ақпарат құпия ақпаратқа жатпайды.
4.4. Құпия ақпаратты жария етуден келтірілген залалдар үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады, бұл ретте құпиялылық туралы талапты бұзған Тарап екінші Тарапқа келтірілген барлық залалдарды өтеуге тиіс.
5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
5.1. Егер Офертада өзгеше көзделмесе, Тараптар Офертаны орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Оферта бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді орындау.
5.2. Орындаушы клиентке көрсетілетін қызметтердің сапасына ерекше және дербес жауапты болады.

5.3. Өз кінәсінен туындамаған техникалық ақаулықтар үшін Агрегатор жауапты болмайды
Шағын және орта бизнес саласында.
5.4. Агрегатор Орындаушының қызметтерінің сапасына жауап бермейді. Орындаушы өз бетінше клиенттермен сапаға қатысты кез келген шағымдар мен дауларды шешуге және барлық мүмкіндікті қолданып, клиенттерге нәтижелі қызмет көрсетеді. Бұл ретте Агрегатор клиенттердің рұқсатымен оларға көмек көрсетуге құқылы
Бұл ретте агрегатордың Орындаушы көрсететін қызметтерге қатысты Агрегаторда бар барлық ақпаратты, сондай-ақ агрегатордың иелігіндегі және заңға не Офертаға байланысты құпия болып табылмайтын осындай талаптарды шешу үшін маңызды кез келген өзге де ақпаратты ұсыну арқылы клиенттерге олардың орындаушыға қоятын талаптарын шешуде көмек көрсетуге құқығы бар.
5.5. Агрегатор сатып алынғандары үшін клиенттер немесе өзге үшінші тұлғалар алдындағы кез келген жауапкершіліктен босатылады
осы Оферта бойынша қызметтер, сондай-ақ клиенттер мен орындаушы арасындағы өзара қарым-қатынастар үшін
6. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМА. Шағымдар
6.1. Осы Офертада айтылмаған барлық қалған жағдайларда Тараптар қолданыстағы Офертаны басшылыққа алады.
Қазақстан Республикасының заңнамасында
6.2. Тараптар осы Офертадан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді қарау туралы келісімге келеді.
Қазақстан Республикасының соттарында келіссөздер арқылы реттеу мүмкін емес ( онымен байланысты) мәселелер.

7. ОФЕРТАНЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ.
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Осы Оферта Клиент акцептеген сәттен бастап күшіне енеді және Офертаның акцептін кері қайтарып алған сәтке дейін қолданылады.
7.2. Соттың осы Офертаның қандай да бір ережесінің жарамсыздығын мойындауы басқа Ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

7.3. Агрегатор мен агрегатор ұсынатын қызметтер алдын-алу немесе басқа жұмыстарға, сондай-ақ техникалық сипаттағы кез-келген басқа себептерге байланысты уақытша ішінара немесе толығымен қол жетімді болмауы мүмкін.
Агрегатордың техникалық қызметі қажетті профилактикалық немесе басқа жұмыстарды мезгіл-мезгіл жүргізуге құқылы.
7.4. Клиенттерден барлық шағымдар ұялы телефон (WhatsApp) арқылы қабылданады: +7 707 114 9933.
7.5. Осы Оферта Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты немесе Орындаушының/агрегатордың қалауы бойынша өзгеруі мүмкін. Орындаушы/Агрегатор Клиент Орындаушыға / Агрегаторға қалдырған байланыс деректері бойынша ерекше маңызды өзгерістер туралы клиентке хабарлауға құқылы.
Осы Оферта, сондай-ақ оған кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер жаңа редакцияда өзгеше көзделмесе, барлық мүдделі тұлғалармен танысу мақсатында оны орналастырған немесе агрегатор бойынша жаңартқан сәттен бастап күшіне енеді.


Станьте нашим партнером